Likvidácia spoločnosti – vyrovnanie záväzkov

Vedeli ste, že likvidáciou spoločnosti sa dá predísť rôznym súdnym vyrovnávaniam majetkových vzťahov spoločnosti? Likvidácia spoločnosti Ezmluva zahŕňa veľmi nepríjemný proces, ktorý je náročný nie len z časového hľadiska, ale aj hľadiska právneho či ekonomického. Počas tejto udalosti je nutné dodržiavať stanovené pravidlá a povinnosti v súvislosti so zákonom. Pri likvidácii spoločnosti je pre to ideálne zveriť celý priebeh tejto udalosti odborníkovi, ktorý sa v tejto problematike orientuje a zabezpečí celý priebeh tejto činnosti čo najprecíznejšie.

Vyrovnanie záväzkov

Pri likvidácii spoločnosti je potrebné zdôrazniť, že cena nezahrňuje správne poplatky a súdne poplatky. Nevyhnutné je tiež dať si zhotoviť likvidačnú účtovnú súvahu ku dňu vstupu spoločnosti do likvidácie a vykonať účtovnú závierku ku dňu skončenia likvidácie. O všetky ostatné činnosti nemusíte mať vôbec obavy, lebo ich radi vyriešime za vás a ukrátime vás o zbytočné starosti. Postup spomínanej likvidácie spoločnosti sa skladá z niekoľkých krokov, respektíve etáp, ktorými sú pri likvidácii spoločnosti nevyhnutné.

Výhodný návrh

Celý tento proces prebieha v zmysle ust. § 70 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. Prvá etapa sa skladá z prijatia rozhodnutia o zrušení spoločnosti a jej vstupe do likvidácie. Fakticky je možné likvidovať iba spoločnosť, ktorá nie je zadlžená. Po prejdení prvou etapou a všetkými potrebnými náležitosťami nastáva etapa, ktorá prechádza k samotnej likvidácii spoločnosti. Zahŕňa tiež niekoľkých menších krokov, ku ktorým bezpodmienečne patrí podanie návrhu na zápis zmeny v Obchodnom registri. Posledná etapa predstavuje už samotný výmaz spoločnosti z Obchodného registra, teda aj ukončenie činnosti likvidácie spoločnosti. Etapa tiež obsahuje niekoľko kľúčových bodov, ktorými si likvidátor bezpodmienečne musí prejsť pre účel zrealizovanej likvidácie spoločnosti.

About the author