podvrtavanie

Riadené pretlaky

Významnú časť v činnosti spoločnosti tvoria riadené pretlaky (riadené mikrotunelovanie) ciest, železníc, vodných tokov bezvýkopovou technológiou pomocou podvŕtavacích súprav TERRA JET M 900 a GRUNDODRILL 15 X.

mikrotunelovanie

TERRA JET M 900:

Terra JetTáto metóda podvŕtania je vhodná na použitie aj pod zvlášť významnými povrchmi, akými sú krycie vrstvy ciest, parky, umelecké diela, železnice, vodné toky a pod. a pritom nie je potrebné obmedzovať ani prípadnú dopravu. Výhodou je aj to, že nie je potrebné mať štartovaciu a prijímaciu jamu. Polohu vŕtacej hlavy vo vodorovnom a vo výškovom smere je možné kontrolovať a nastavovať do projektovanej úrovne pomocou vysielača umiestneného za vŕtacou hlavou a prijímačom na povrchu terénu. Po vykonaní samotného vrtu sa otvor rozšíri na potrebný priemer a vtiahne sa PE chránička.

Bezvýkopové ukladanie PE rúr je možné v dĺžkach do 300 m (podľa geologického podložia – vzdialenosť sa skracuje tvrdosťou zeminy a nevhodného podložia ako sú hrubé štrky – skaly) o priemere do 200 mm. Ťažná sila je 100 kN, tlačná sila 50 kN.

GRUNDODRILL 15 X:

GrundodrillVŕtacia súprava GRUNDODRILL 15 X slúži pre zhotovenie podzemných vrtov (tunelov) v piesčitých, ílovitých, bahnitých a hlinitých pôdach s nepatrným obsahom kameniva až do priemerov 450 mm (v závislosti od druhu pôdy).

Prvým pracovným krokom je zhotovenie pilotného vrtu. Druhým krokom je rozšírenie priemeru pilotného vrtu pomocou špeciálnych rozširovacích nástrojov na potrebný priemer a súčasné položenie (vtiahnutie) kladeného potrubia do kanálu. Pre zníženie mechanického odporu vŕtanej zeminy sa používa vŕtacia kvapalina (zpravidla vodný roztok bentonitu). Dodatočne slúži vŕtacia kvapalina ako nosné médium pre odplavenie odvŕtaných častíc zeminy pozdĺž stien podzemných vývrtov k miestu štartu, resp. medziľahlého výkopu.

Tento postup vŕtania otvorov sa používa pri vedeniach:
Vŕtacia súprava GRUNDODRILL 15 X je vhodná pre nasledovné použitie:
Technické údaje vrtnej súpravy GRUNDODRILL 15 X:

 

Domov | O firme | Ponuka služieb | Riadené pretlaky | Referencie | Kontakt | ©2009-2010 SADTEL Slovakia, a.s. |